نحوه ارسال مقاله
تاز تمامی مقاله دهندگان ارجمند تقاضا می شود برای ثبت نام در همایش تا مشخص شدن نتایج مقالات  منتظر بمانند.  لازم به ذکر است که هزینه ثبت نام برای ارزیابی و انتشار مقاله و نیز ارسال مدارک مرتبط خواهد بود .

فایل نمونه نگارش مقاله

QUIST2018

محورهای تخصصی همایش

 

ارسال مقاله 

لطفا در صورت هرگونه سوال با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید یا به ایمیل  info@/qtourism.ir

تقاضای خود را با عنوان مقاله و نام خود و شماره تماس ارسال نمایید.

Menu - 1
Follow by Email
Telegram