اطلاعات عمومی

اهداف همایش

مدیران بخش های مختلف گردشگری، نمایندگان نهادها، سازمان ها ، موسسات و شرکتهای گردشگری، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نهادهای تامین کننده منابع مالی صنعت گردشگری از جمله مخاطبان این همایش هستند

بهبود خدمات گردشگری ازجمله مهمترین نکات در جذب و حفظ گردشگران محسوب می شود، توجه به زیرساختهای گردشگری از یک سو و نیز حفظ و نگهداری منابع و جاذبه های گردشگری از سوی دیگر از جمله اهداف توجه به سیستم گردشگری است .  شایان ذکر است که  تامین و مدیریت منابع مالی در صنعت گردشگری از الزامات  صنعت گردشگری است، در این راستا  ایجاد، حفظ و توسعه زیرساختها و نیز منابع و جاذبه های گردشگری بدون تامین و مدیریت منابع مالی کافی مناسب امکان پذیر نیست.

Menu - 1
Follow by Email
Telegram