خانم دکتر بیشمی

گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری