دکتر ولی اله تیموری

معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری