آقای دکتر دلاور بزرگ نيا

مدير كل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مدير كل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران