دکتر رضا داغانی

مدیر نشریه تحلیل مالی

مدیر نشریه تحلیل مالی

بررسی و تحلیل شیوه های و رویکردهای مدیریت منابع مالی در صنعت گردشگری کشور