دکتر پرهام جانفشان

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران