دکتر ناصر رضایی

ریاست پژوهشکده گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

پژوهشکده گردشگری