دکتر محمد مرفوع

مدیر کل دفتر مالی و تامین سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری

مدیر کل دفتر مالی و تامین سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری