دکتر سعید اسلامی بیدگلی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

 

گردشگري بزرگترين صنعت خدماتي جهان از نظر درآمدزايي شناخته شده است، به طوري که رشد آن تغييرات اجتماعي و اقتصادي زيادي را به دنبال داشته و می توان با کمک گردش مالی آن بر مشکلات مالی هر کشور فائق آمد.