دکتر سعید اسلامی بیدگلی

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

گردشگري بزرگترين صنعت خدماتي جهان از نظر درآمدزايي شناخته شده است، به طوري که رشد آن تغييرات اجتماعي و اقتصادي زيادي را به دنبال داشته و می توان با کمک گردش مالی آن بر مشکلات مالی هر کشور فائق آمد.