دکتر نگین کشاورزنیا

مدیر گروه گردشگری تلاشگران اندیشه کاراد

مدیر گروه گردشگری دانشگاه جامع علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد