دکتر جلال نصیریان

مدیرعامل موسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتل داری آوای جلب سیاحان

مدیرعامل موسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتل داری آوای جلب سیاحان

 

بررسی الگوهای رفتاری و آداب و معاشرت در حوزه گردشگری ( نگاهی به آینده گردشگری ایران)