دکتر خلیل نعمت

استادیار دانشگاه

استادیار دانشگاه آزاد سنندج