آقای حمیدرضا آقاعلی طاری

مدیرعامل شرکت کارن پرواز پارسیان

مدیرعامل شرکت کارن پرواز پارسیان

 

تأمین منابع به جاذبه های گردشگری