منشور جهانی اخلاق گردشگری

ماده ۱: سهم گردشگردی در شناخت و احترام متقابل میان ملت ها و جوامع ۱.شناسایی و ترویج ارزش های اخلاقی مشترک میان بشریت همراه با اتخاذ رویکرد روادارانه و محترمانه نسبت به عقاید اخلاقی،فلسفی و مذهبی گوناگون، زیر بنای بیشتر بخوانید